Formuesforvaltning

Børsfall, inflasjonsfrykt, energikrise og styrket NOK

Den siste tiden har vært preget av uroligheter i verdens kapitalmarkeder og på børsene. Hvordan responderer Finansco til dette?

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Den siste tiden har vært preget av uroligheter i verdens kapitalmarkeder og på børsene. Frykt for at inflasjonen ikke skal være forbigående, hardt belånte kinesiske eiendomsselskaper og energikrise har ført til at globale børser har hatt verdifall på i størrelsesorden 5-10 %. Olje- og gassprisene har skutt i taket, og dette har bidratt til at Oslo Børs har gjort det relativt sett bedre enn globale markeder. I tillegg har vår hjemlige valuta NOK styrket seg.

  Hva gjør Finansco?

  Finansco sitt markedssyn reflekteres av sammensetningen i Finansco Dynamisk Allokering – «FDA», og hvilken aksje- og renteandel vi har der. Fondets nøytrale allokering er 60 % aksjer og 40 % renter. Under børskrakket vi fikk i forbindelse med pandemien i fjor vår gikk vi fra kraftig undervekt aksjer (vi hadde 80 % i rentemarkedet på vei inn i pandemien), til overvekt aksjer. Vi hadde 70-80 % i aksjemarkedet store deler av fjoråret. Deretter har vi gradvis tatt ned aksjeandelen i takt med stigende børser, og for tiden inneholder FDA 60 % renter og 40 % aksjer. Vi hadde altså undervekt aksjer inn i børsfallet i september. Børsfallet har så langt vært relativt begrenset i styrke, og kan ikke anses som spesielt dramatisk. Dersom fallet tiltar i styrke vil vi benytte anledningen til å øke aksjeandelen i FDA. Foreløpig forholder vi oss i ro.

  Globale renter er på vei oppover, og det har bidratt til at høyt ratede obligasjoner med lang durasjon opplever verdifall. Dette har vi for så vidt også advart mot, og vi anbefaler fortsatt å holde seg unna denne typen investeringer. Det er i praksis et veddemål på rentefall, og det synes for tiden å være et dårlig veddemål. Samtidig har høyrenteobligasjoner og kreditt stått seg veldig godt i børsfallet den siste måneden. Det er et positivt signal – kredittmarkedene er ikke enige med aksjemarkedene. 

  Oljeprisen har passert USD 80 per fat, og er i skrivende stund opp ca. 56 % hittil i år. Da oljeprisen passerte 80 dollar fatet 28. september var det første gang siden 2018. Samtidig har prisen på europeisk gass steget voldsomt, prisene har mer enn tredoblet seg i år, og er på sitt høyeste nivå noensinne. Ifølge Bloomberg har det blant annet ført til panikkhandel av diverse drivstoff i Asia. Frykten for at de høye gassprisene skal smitte over til Asia gjør at importører fra Japan til India betaler høye summer for å kjøpe gass, kull, propan og tungolje for å sikre seg nok brensel til vinteren.

  211008_img1

  Det kinesiske selskapet Evergrande har astronomiske 2600 milliarder norske kroner i gjeld, og når det viser seg at selskapet ikke klarer å betjene gjelden sin, har også dette påvirket globale markeder negativt den siste tiden. Enkelte mener at dette kan være starten på en gigantisk finanskrise i Kina, men disse bekymringene synes å ha avtatt siste dagene. «Alle» har vært klar over gjeldsproblemene og overinvesteringene i kinesisk eiendom, og det virker for oss lite trolig at det kinesiske kommunistpartiet vil tillate en ukontrollert konkurs. De virkelig store børsfallene har også sjeldent utspring i problemer som har vært mye og grundig omtalt. Det er «sorte svaner», eller helt uforutsette hendelser som stort sett leder an de virkelig store krakkene, og overbelåning i kinesisk eiendom er ikke en sort svane.

  Hvordan påvirkes Finansco sine porteføljer av disse hendelsene?

  På den positive siden: Finansco Høyrente og Finansco Rente toger videre, og forsetter å levere avkastning over forventning. Finansco GrønneRenter er noe negativt påvirket av at NOK har styrket seg. Når vår hjemlige valuta blir sterkere, blir verdien av investeringer i fremmed valuta lavere, og GrønneRenter har innslag av obligasjonsfond i EUR. Men ut over negativ valutaeffekt fortsetter de underliggende obligasjonsinvesteringene å gi jevnt høy avkastning. Finansco Global har klart seg relativt godt den siste tiden, blant annet takket være en høy allokering til et norsk indeksfond, og at halvparten av de internasjonale investeringene er valutasikret. Finansco Norge har også vist begrenset verdifall.

  Men aktivt forvaltede norske aksjefond sliter med å holde følge med hovedindeksen og fondsindeksen på Oslo Børs i år. I 2020 hadde vi en situasjon hvor de indekstunge selskapene viste generelt svak utvikling, mens mindre vekstselskaper tok av. I 2021 skjer det stikk motsatte. Equinor er det klart største selskapet på Oslo Børs målt i markedsverdi, og selskapet er verdsatt til over NOK 700 milliarder. Med det utgjør Equinor i underkant av 15 % av hovedindeksen. Hittil i år har Equinor steget ca. 55 % i verdi. De færreste aksjefondforvaltere har opp mot 15 % Equinor i fondet sitt.

  Aksjefond er lovpålagt å spre sin portefølje på minst 16 børsnoterte selskaper, og de fleste aksjefond har betydelig flere selskaper i sin portefølje enn minstekravet i loven. Dermed er en naturlig konsekvens at aktivt forvaltede aksjefond har et veldig godt klima for å gjøre det bedre enn hovedindeksen når de indekstunge selskapene gjør det relativt sett dårlig, og et tilsvarende svakt klima for å gjøre det bedre enn indeks når de indekstunge selskapene gjør det godt på børsen.

  I år har vi altså hatt et klima hvor indekstunge selskaper gjør det relativt sett veldig bra, og hvor Equinor har gjort det ekstremt bra. I fjor var det motsatte tilfelle.

  For spesielt interesserte kan man sjekke fjorårets soleklare vinner blant norske aksjefond (og en viktig bidragsyter til sterke resultater i Finansco Norge), DNB SMB. Fondet slo fondsindeksen med 39,3 prosentpoeng i 2020. Hittil i år har fondet levert omtrent 0, og er langt bak både indeks og sammenlignbare fond. Fondet var rangert øverst hos Morningstar i 2020, og er rangert svakest hittil i år. Finansco Norge sin momentumbaserte forvaltningsmodell har heller ikke klart å følge fondsindeksen eller hovedindeksen i 2021, men viser fortsatt positiv avkastning med 12,9 % YTD. Og vi var for lengst ute av DNB SMB da den virkelig svake perioden for fondet startet.

  211008_img2Normalt fører urolige markeder til at den norske kronen svekker seg. Denne gangen har eskalerende olje- og gasspriser bidratt til at vi har fått den relativt sjeldne kombinasjonen av børsfall og NOK-styrkelse. Dette gir «dobbel smell» for porteføljene våre som investerer i globale markeder og uten valutasikring, altså Finansco Impact og Finansco MørkeGrønn. I tillegg har økende rentenivå rammet vekstaksjer hardest. Det har ført til at Finansco MørkeGrønn har opplevd et verdifall på ca. 11 % fra toppen, mens Finansco Impact har falt ca. 8 %, begge deler målt i norske kroner. Amerikanske dollar har svekket seg 8,4 % mot norske kroner i år, mens 1 EUR er blitt 5,5 % mindre verdt. 

  Hva bør du gjøre nå?

  Som Finansco-kunde har du en formuesplan som er laget av en kompetent og autorisert formuesforvalter, og en bredt diversifisert portefølje. For våre kunder som har plassert i FDA vil dynamisk allokering (altså å vekte aksjeandelen opp og ned) ivaretas der. Ser vi at markedsfallet tiltar i styrke, og det oppstår gode kjøpsmuligheter, vil Finansco øke aksjeandelen i porteføljen din via FDA.

  Børsene har blitt billigere den siste tiden. Både fordi vi har fått kursfall, men også fordi inntjeningen i selskapene stadig blir bedre. Det er også samlet sett god økonomisk vekst i verden. Men fortsatt er børsene priset godt over historisk gjennomsnitt, både målt mot inntjeningen i selskapene, og kanskje enda mer relevant – mot bokført egenkapital. Dette er bakgrunnen for at Finansco kjører med undervekt i aksjemarkedet, og er opptatt av å ha «tørt krutt» når og om det bryter ut større børsfall og panikk. I et klima med så vidt dyre børser er «all in» i aksjemarkedet en strategi Finansco sjeldent vil anbefale.

  Å skulle time børsfall på 5-10 %, og forsøke å spekulere seg til meravkastning på disse i fond er samtidig en gjennomgående ekstremt krevende strategi, som Finansco verken anbefaler eller forsøker oss på selv. Det er derimot enkelt å skade sin langsiktige avkastning ved å mangle investeringsdisiplin, og børsfallet vi har sett hittil i høst er langt innenfor normalen, og noe vi må være forberedt på at inntreffer flere ganger i året.

  Vi har tatt ned avkastningsforventningene, men mener fortsatt at en veldiversifisert portefølje av fond vil utkonkurrere de fleste alternativene i årene som kommer. Og selv om rentene, sakte men sikkert, vil tikke oppover blir det lenge til du kan betale formuesskatten og beholde kjøpekraften med renteavkastning fra risikofrie bankinnskudd.  De som vil drive «bunnfiske» og har ekstra risikokapital kan satse på Finansco MørkeGrønn, som både har høyest risiko og høyest oppsidepotensiale ut 2021.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.