Formuesforvaltning

Hvordan velger vi fond til Finansco Impact?

Vår fonds-selektering starter med analyser om fondet oppfyller alle de krav vi har satt til at Finansco kan definere det som et impact-investeringsfond.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Når vi i Finansco skal velge fond som skal inngå i en av våre modellporteføljer, må vi først velge om det skal være et passivt fond eller et aktivt forvaltede fond. Passive fond, også kalt indeksfond, har lave kostnader og skal over tid gi en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen, fratrukket kostnadene. Alternativet er å velge et aktivt forvaltet fond, som har som mål å gi en høyere avkastning enn referanseindeksen, etter kostnader. Diskusjonen om aktiv vs. passiv forvaltning lar jeg ligge i denne bloggen.

  Generelt, i Finansco, er vi pragmatiske til dette, og velger det som er mest hensiktsmessig til enhver tid, i de ulike modellporteføljene vi tilbyr våre oppdragsgivere. Gjennom våre samarbeidspartnere har vi tilgang til mer enn 150 000 ulike fond og i tillegg til dette er stort antall børshandlede fond – ETFer, dette gir oss er meget stort handlingsrom i forhold til andre fondshandelsplattformer som er tilgjengelige.

  I Finansco Impact inngår det kun aktivt forvaltede fond. Dette skyldes at den måten som impact-investeringsfond forvaltes på, og som jeg skal beskrive nedenfor, foreløpig ikke lar seg gjøre på en passiv måte. Dette kan endre seg og da vil vi vurdere også dette alternativet.

  Krav til fond for Finansco Impact

  I søkingen etter aktuelle fond starter våre analyser med å se på om fondet oppfyller alle de krav vi har satt til at Finansco kan definere det som et impact-investeringsfond:

  • At fondet har integrert ESG-analysene i den finansielle analysen av et selskap, på en slik måte at dette kan ha potensial til å øke verdiskapningen, samtidig som det kan redusere nedsiderisikoen
  • Har gode ressurser og kompetanse på ESG, bærekraft, Impact-investeringer og aktivt eierskap– forstår hvordan dette bidrar til fondets potensielle verdiutvikling
  • I liten grad opptatt av å ekskludere dårlige selskaper, men heller søke etter selskaper som har tjenester eller produkter som kan bidra til å oppnå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. Dette er en positiv inkludering av hva vi kaller løsningsselskaper.
  • Opptre som en aktiv eier i porteføljeselskapene. Enten alene, eller ofte i samarbeid med andre kapitaleiere, gjennom aktive dialoger søke å påvirke porteføljeselskaper så vel som andre potensielle porteføljeselskaper på hele ESG- og bærekraftsområdet.
  • At ikke bare finansiell utvikling måles og rapporteres, men at fondet har gode og forståelige rapporter på ESG, bidrag til oppnåelse av FNs bærekraftsmål og utøvelsen av aktivt eierskap i fondets portefølje.

  Artikkelen fortsetter under bildet.

  210105_SoMe

  Historisk absolutt avkastning vs. historiske relative resultater

  Hvis vi kan krysse av på alle punktene over for et fond, kan vi gå videre med den tradisjonelle finansielle analysen av fondet. De fleste er vel kjent med utsagnet som står i all fondsdokumentasjon «Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning». Dette utsagnet må forstås slik at hvis et fond har gitt x% avkastning historisk så er det ingen sammenheng med hva det samme fondet vil gi fremover. Vi snakker her om absolutt avkastning

  Like fullt er det historiske tall som vi bruker i den finansielle fondsanalysen. Her er imidlertid våre analyser basert hovedsakelig på relative sammenligninger og forhold. Hvor bra har et fond gjort det historisk i forhold til både sin referanseindeks og til konkurrende fond? Hvor bra har fondet greid seg i negative markeder vs. stigende markeder? Hvordan er den målte risikoen i fondet, hva er det største historiske fallet i fondets kurser, hvor raskt har det hentet seg inn igjen osv.? Hvor mye meravkastning har de skapt i forhold til risikoen som er tatt? Alle analyser gjøres selvfølgelig på etter kostbasis.

  Om et fond kommer positivt ut av de tallmessige analysene over, starter vi dialog med forvalterne og analytikerne i dette fondet for å få innsikt i hva det er som har skapt deres resultater til nå og om de har metodikk, ressurser, kompetanse og erfaring til at det er påregnelig at deres historiske relative resultater også kan skapes fremover. I denne dialogen trekkes selvfølgelig også inn våre analyser og vurderinger over om impact-investeringer for å få bekreftet våre egne analyser.

  Hvis vi fortsatt, etter alt dette, ikke har funnet nok vesentlige forhold som diskvalifiserer det analyserte fondet, så kan det inngå i Finansco Impact-porteføljen.

  Finansco Impact

  I Finasco Impact-porteføljen inngår 10-12 ulike fond, noe som gir et god diversifisering på flere nivåer, som forvalter, region, bærekrafts temaer, selskapsnivå osv. Disse fondene investerer mye bredere enn kun fokus på fornybar energi, for eksempel i vann, bærekraftig landbruk, grønne bygninger, likestilling, utdanning, sirkulær økonomi, biomangfold osv. Fondene investerer knapt, hvis noe, i umodne selskaper, men i etablerte børsnoterte virksomheter med inntekter og resultater i dag fra etablerte produkter og tjenester rettet inn mot bærekraftsmålene.

  {{cta(‘be5baadf-24f2-4bc7-a7d8-f5ae8079d2b3′,’justifycenter’)}}

  Før vi lanserte Finansco Impact-porteføljen for våre kunder for 2 år siden, brukte vi rundt trekvart år på å identifisere og analysere mulige Impact investeringsfond. Nye fond introduseres fortløpende i markedet, og vi kommer stadig over eksisterende fond som vi legger til i fondsdatabasen vår. Pr. i dag er denne grovsorterte databasen på mellom 4 og 500 fond. Fortløpende jobbes det med å analysere fond fra denne databasen for å se om de kan være kvalifisert for kunne bli inkludert Finansco Impact-porteføljen i fremtiden

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.