Innsikt

FinanscoProsessen

Gjennom vår omfattende prosess søker vi å avdekke behov og sparemål, samt identifisere en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning. Med FinanscoProsessen blir løsningen et produkt av kundens behov, preferanser og mål slik at fremtiden kan møtes med en følelse av kontroll og struktur.

Avdekke og forstå

 • Økonomi
 • Mål og planer
 • Kunnskap & forståelse
 • Bærekraftspreferanser
 • Risikopreferanser og avkastningsmål

I den første delen av FinanscoProsessen blir vi kjent med kunden ved å identifisere deres økonomiske mål, om det er behov for en spesifikk uttaksplan og om det finnes et forbedringspotensiale i dagens situasjon. Vi ser da samtidig på hensynet til skatt, kundens juridiske sikkerhetsnett i form av fremtidsfullmakt, testamente og lignende, samt mulig effektivisering av regnskapsførsel for AS. Basert på dette lager vi et uforpliktende og kostnadsfritt utkast til formuesplan.

Førstegangsmøte

Kontrollere

 • Gjennomgå utkastet til formuesplan
 • Validere data
 • Sikre felles forståelse
 • Gjøre eventuelle endringer og tilpasninger
 • Ferdigstille formuesplan

Målet med del 2 av FinanscoProsessen er å gjennomgå utkastet til formuesplanen, sikre en felles forståelse for innholdet, samt gjøre eventuelle justeringer. Det er her også aktuelt med en nøyere gjennomgang av eventuelle juridiske avtaler, og det trekkes på flere interne ressurser om nødvendig. Dette resulterer i en individuelt tilpasset plan og struktur, og et dokument som gir et godt grunnlag for videre beslutning eller sammenligning.

Arbeidsmøter

Formalisering

 • Implementere portefølje
 • Definere startportefølje
 • Taktisk vurdering
 • Analyse av markedsklima

Kjetil Gregersen

Det er nå tatt en beslutning om kundeforhold. Formuesplanen implementeres, med de elementer hver enkelt plan har. Det er viktig å analysere markedsklimaet på nytt på dette tidspunktet, før plasseringen gjennomføres. Basert på analysen planlegger vi når og hvordan midlene skal plasseres i markedet. Hvis markedet har endret seg noe i perioden justeres også startporteføljen deretter. Vi kan her også vurdere om vi skal dele opp fondskjøpene i flere omganger.

Formalisering

Overvåke og evaluere

 • Tilpasninger ved behov
 • Utvikling kundesituasjon
 • Rapportere
 • Gjør porteføljen som den skal?

Nå er vi i den siste delen av FinanscoProsessen, der vi følger opp kundens investeringer og tar grep på porteføljenivå om nødvendig. Kunden har alltid tilgang til å følge verdiutviklingen via sin kundeportal i FinanscoOnline, hvor kundedokumenter også kan lastes opp kryptert. Formuesforvalteren følger også opp kunden personlig og vedkomne er tilgjengelig for kunden når som helst. Tett oppfølging er viktig for oss. Større endringer i markedet, eller kundens egen livssituasjon, kan føre til viktige justeringer av porteføljen, spareavtaler/uttaksavtaler og eventuelle juridiske dokumenter.

Kundeforhold

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Formuesforvaltning satt i system

  Gjennom vår omfattende prosess søker vi å avdekke behov og sparemål, samt identifisere en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning. Med FinanscoProsessen blir løsningen et produkt av kundens behov, preferanser og mål slik at fremtiden kan møtes med en følelse av kontroll og struktur.

  Vårt mål har alltid vært å levere merverdi. Gjennom vår egenutviklede prosess gjør vi det enklere for både oss selv og våre kunder å komme frem til det som sannsynligvis blir den riktige løsningen for den enkelte.

  Ofte krever sammensatte problemstillinger at ting gjøres i en bestemt rekkefølge for å sikre gode og korrekte løsninger. Vi starter bredt og utforsker kundens situasjon først – i detalj, før vi begynner å se på hvordan en struktur skal se ut.

  Avdekke og forstå

  I første del av Finanscoprosessen lærer vi kunden å kjenne. Her lager vi en oversikt over klientens verdier, identifiserer hvilke skattemessige hensyn vi bør ta, inngående og utgående pengestrømmer, og hvilke mål vedkommende har for sin økonomiske fremtid. Etter dette snakker vi om tidligere erfaringer med investeringer som et ledd i kartleggingen av kundens kunnskap og forståelse. Temaene vi i grove trekk berører er finansiell planlegging, porteføljeforvaltning og skattemessige vurderinger. Sammen utforsker vi konseptene risikovurdering og avkastningsforventning i forbindelse med investeringer.

  Siste og kanskje viktigste del av kartleggingen går ut på å avdekke behov, målsetninger, planer og andre aspekter som er viktig for den enkelte. En skikkelig formuesforvaltningsstruktur bygges ut fra kundens behov, mål og planer. Man er kanskje usikker på hvorfor disse målene og planene er så viktige. Vi tvinger ingen av kundene våre til å «finne på» mål. Ofte hjelper vi bare til med å gjøre klart for kundene hvilke behov og planer de virkelig ønsker å prioritere. Gjengangere er ofte en trygg finansiell hverdag når inntektene reduseres – gjerne i sammenheng med pensjonstilværelsen – hjelpe barn eller barnebarn med å komme inn i boligmarkedet, kjøpe et feriested eller bidra for andre mennesker, gjennom deling av verdier eller tiden sin. Disse aspektene er gjerne tidsbundne, involverer kanskje pengestrømmer av forskjellig karakter og er ofte forbundet med en grad av risikotoleranse. I forlengelsen av dette, ser vi på om hvert enkelt sparemål bør ha sin egen finansielle portefølje.

  Hvis vi lager egne porteføljer for hvert mål samt en egen portefølje for midlene som er til overs, blir resultatet en totalportefølje som er optimal for den enkelte klient. Dette leder oss inn i neste del.

  Utforme

  Målet med andre del av FinanscoProsessen er å utforme klientens langsiktige forvaltningsstrategi. Arbeidet starter etter det første møtet. Formuesforvalteren sammenfatter og analyserer informasjonen fra første konsultasjon. Basert på informasjonen og analysene skisseres første utkast til formuesplanen. Denne skissen blir utgangspunktet for samtalen når formuesforvalter og klient treffes på ny i andre møte, også kjent som første arbeidsmøte. Her gjennomgås og valideres informasjonen som finnes i skissen til formuesplanen. Når informasjonen er validert og avstemt, begynner formuesforvalteren å introdusere rammeverket for den tilpassede porteføljeforvaltningen. I forkant av arbeidsmøtet har formuesforvalteren benyttet etablerte akademiske metoder for å utarbeide optimaliserte underporteføljer tilpasset kundens mål og situasjon. Disse presenteres for klienten før arbeidet begynner med å justere risikoprofilene i underporteføljene til kundens risikotoleranse. For å bistå kunden med å finne frem til riktig risikoprofil vil hver underportefølje scenariotestes med ulike risikoparametre slik at kunden får et så realistisk bilde på hva mulig konsekvens kan være av foreslått allokering. Når vi er ferdige med å tilpasse profilen kan vi utforme strategien som kulminerer i en ferdigstilt formuesplan, og det er denne formuesplanen som blir vårt individuelt tilpassede råd. Da sikrer vi at dette er egnet og hensiktsmessig for hver enkelt.

  Analysere og Implementere

  Formuesplanen er etablert og med den, kundens skreddersydde langsiktige strategi. Ut fra dette er også de langsiktige strategiske plasseringene bestemt. Øvelsen vi gjør i den tredje delen er viktig.

  På grunn av at markedene kan være «dyre» eller «billige» på forskjellige tidspunkt er det kritisk at vi «ser ut av vinduet» og gjør nødvendige betraktninger og analyser før vi er klare for å gjennomføre selve plasseringen. Det er dette som er «analyse av markedsklima». Basert på denne analysen, samt kundens egne preferanser, legger vi en plan for når og hvordan vi skal jobbe midlene inn i markedet. Anser vi markedet for å være i nærheten av et «normalscenario» er det god mulighet for at vi plasserer porteføljen slik som vi planla i den langsiktige investeringsstrategien i forrige del direkte.

  Overvåke og evaluere

  Nå er kundeforholdet formelt og forvaltningen iverksatt. Den fjerde og siste delen av FinanscoProsessen er kritisk for et vellykket kundeforhold. Her gjør Finanscos forvaltningsteam dyptgående analyser og oppfølging av kundens plasseringer for å sørge for at det tas grep på porteføljenivå dersom noen av fondene ikke lenger tilfredsstiller de kravene og egenskapene vi ser etter.

  Formuesforvalters oppgave er å informere kunden på en forståelig måte hva som skjer i markedene kunden er eksponert for, samt hva det betyr for kundens plasseringer. På samme måte er det kundes oppgave å informere formuesforvalter om sin situasjon, særlig ved endringer. Basert på denne oppdaterte informasjonen, både fra markedet og kundens situasjon, kan det ende opp i at det tas grep om både plassering og formuesplan. Formuesforvalter skal være proaktiv i denne oppfølgingen.

  FinanscoProsessen er veiledende og kan være en fin rettesnor gjennom kundeforholdet. Ved større endringer i kundens situasjon kan man ved behov gjenta hele prosessen gjennom alle de fire delene for å komme frem til den optimale strukturen basert på den nye informasjonen.

  Kontakt oss

   Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.

   Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.   Jeg ønsker mer informasjon om følgende   Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.